Reklamace a vrácení

Reklamace vad zboží

1.1. Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.

1.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že věc

1.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

1.2.2. je vhodné k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,

1.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

1.3. Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:

1.3.1. vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

1.3.2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud jsme si jej nebyli vědomi nebo bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

1.3.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a

1.3.4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.

1.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
1.4.1. za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,

1.4.2. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

1.4.3. u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží po uplynutí vyznačené doby,

1.4.4. pokud jste vadu sami způsobili.

1.5. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.

1.6. Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

1.7. Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.

1.8. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

1.8.1. vyplněním webového formuláře nacházejícím se na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě,

1.8.2. odesláním zboží na adresu našeho sídla,

1.8.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

1.9. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

1.9.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

1.9.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

1.10. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

1.11. Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy.

1.12. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

1.13. Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Právo na odstoupení od smlouvy

2.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

2.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

2.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,

2.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,

2.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

2.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

2.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

2.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

2.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

2.3.1. převzetí zboží,

2.3.2. převzetí posledního kusu zboží, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

2.3.3. převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,

2.3.4. převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,

2.3.5. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.


2.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

2.4.1. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo přizpůsobeno vašim potřebám,

2.4.2. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,

2.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

2.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,

2.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

2.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

2.5.1. vyplněním webového formuláře nacházejícím se na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě,

2.5.2. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním

2.5.2.1. poštou na adresu našeho sídla,
2.5.2.2. e-mailem na e-mailovou adresu Reklamace@movem.cz;

2.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

2.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

2.7.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

2.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Potřebujete vrátit objednávku nebo uplatnit reklamaci?
Žádný strach! Vyberte svůj problém a my vás navedeme.

Klikněte zde -> Reklamace nebo vrácení zboží

Žádná položka